شرکت در کارگاههای آموزشی
1397/01/18

کلیه علاقه مندان برای شرکت در کارگاههای آموزشی میتوانند بعد از ثبت نام در سایت جشنواره و اخذ کد کاربری، در بخش " ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها "، کارگاههای مورد نظر را انتخاب نمایند و در نهایت مبلغ ثبت نام را به شماره شبای IR100600301501103722717001 به نام موسسه فرهنگی ورزشی آبفای استان تهران واریز نموده و فیش واریزی را در انتهای همان بخش " ثبت فیش بانکی "  بارگذاری نمایند.